Kształt Dźwięku
Aneks do dyplomu wykonany w Pracowni Rysunku.
Próba odzwierciedlenia dźwięku muzycznego za pomocą kreski oraz kształtu. Tkanka powstała z linii układa się w sylwetkę
wybranego muzyka i nawiązuje do brzmienia danego instrumentu.
Rozmiar tryptyku: 300cm x 210cm

Shape of Sound
An annex to the diploma made at the drawing workshop. An attempt to reflect the musical sound by means of lines and shape.
A tissue formed with lines creates a silhouette of a selected musician and refers to the sound of an instrument.
Size: 300cm x 210cm